Cao moc hoa trang tri viem dai trang

  • Cao moc hoa trang tri viem dai trang

Listed On: Health & Fitness > Beauty

Price: Rs. 10.00

Location

HaNoi, Ha U Hisar, Haryana

Description

Cao m?c hoa tr?ng ???c ?i?u ch? hoàn toàn t? cây m?c hoa tr?ng, cây còn có tên g?i khác là m?c hoa tr?ng, m?c vài, míc lông, cây s?ng trâu, cây m?c lá to, th?ng m?c lá to.

Cây nh? ho?c cây to, có th? cao t?i 12m. Cành non nh?n ho?c mang lông màu nâu ??, trên m?t có nhi?u bì kh?ng tr?ng rõ. S?o lá còn sót l?i th??ng n?i lên. Lá m?c ??i g?n nh? không cu?ng, không có lá kèm, nguyên, hình b?u d?c ??u tù hay nh?n, ?áy lá tròn ho?c nh?n, dài t? 12 – 15cm, r?ng t? 4 -8cm, m?t lá bóng, màu xanh l?c nh?t. Hoa tr?ng m?c thành xim hình ngù ? k? lá hay ??u cành. Qu? là nh?ng ??i màu nâu có vân d?c h?i hình cung dài 15 – 30cm, r?ng 5 -7mm. R?t nhi?u h?t dài 10 -20mm, r?ng 2 -2,5mm, dày 1 -1,5mm màu nâu nh?t, ?áy tròn, ??u h?i h?p lõm m?t m?t, trên m?t có m?t ???ng con màu tr?ng h?i nh?t. Chùm lông c?a h?t màu h?i hung hung, dài 2 – 4,5cm. Lá m?m g?p nhi?u l?n. Mùa hoa n?: tháng 3 – tháng 7, mùa qu?: tháng 6 -12.

Cao-moc-hoa-trang
Cây m?c hoa tr?ng
Cây m?c kh?p n?i ? Vi?t Nam. T?i mi?n B?c có ? B?c Giang, B?c Ninh, Cao B?ng, L?ng S?n, V?nh Phúc, Phú Th?, Hà Tây, Hòa Bình và nhi?u t?nh khác. Còn m?c ? ?n ??, Mi?n ?i?n, Thái Lan, Malaixia.

Thành ph?n hóa h?c c?a cao m?c hoa tr?ng

Cao d??c li?u m?c hoa tr?ng ???c bào ch? t? ph?n v? và h?t c?a m?c hoa tr?ng. T? v? và h?t cây m?c hoa tr?ng ng??i ta ?ã chi?t xu?t các ancaloit ch? y?u sau ?ây: conesin, norconesin, conesimin, isoconesimin, conesinidin, conkurchin, holarhenin. Ch?t conesin có tinh th? hình l?ng tr? (k?t tinh trong axeton) ?? ch?y 125 ?? C. Cho mu?i clohydrat, bromhydrat và oxalat có tinh th?. Conesin cho ph?n ?ng sau ?ây: hòa tan m?t ít conesin trong 8 gi?t H2SO4. Thêm m?t gi?t HNO3 ??c vào s? có ngay màu vàng t??i. Màu vàng s?m d?n. N?u thêm m?t gi?t axit nitric n?a, s? ng? m?u nâu b?n, sau ng? m?u l?c. Trong h?t m?c hoa tr?ng có t? 36 – 40% d?u và 0,025% ancaloit.

Tác d?ng d??c lý c?a cao m?c hoa tr?ng

Ch?t conesin r?t ít ??c. V?i li?u cao, tác d?ng c?a nó g?n gi?ng mocphin, nó gây li?t ??i v?i trung tâm hô h?p. N?u tiêm, nó gây tê t?i ch? nh?ng l?i kèm theo hi?n t??ng ho?i th? do ?ó không dùng gây tê ???c.

Conesin bài ti?t m?t ph?n qua ???ng ru?t, m?t ph?n qua ???ng ti?u ti?n. Nó gây h? huy?t áp và làm tim ??p ch?m. Conesin kích thích s? co bóp ru?t và t? cung. Trên lâm sàng, ng??i ta dùng conesin hydrat hay bromhydrat ch?a l? amip. Hi?u l?c nh? emetin ? ch? ít ??c và ti?n dùng. Nó tác d?ng c? ??i v?i kén và amip, còn emetin ch? có tác d?ng ??i v?i amip. Hi?n t??ng không ch?u thu?c r?t ít ho?c không ?áng k?.

L?i ích s?c kh?e c?a cao m?c hoa tr?ng

Chi?t xu?t cao d??c li?u ??c m?c hoa tr?ng t? h?t c?a th?o d??c này ?ã ???c nghiên c?u r?ng rãi cho ho?t ??ng tr? ?ái tháo ???ng. Ch? y?u là chi?t xu?t etanolic c?a h?t v?i li?u 300 mg/kg ?ã ???c ch?ng minh là có l?i.

- Nó ???c báo cáo là giúp t?ng c?m giác ngon mi?ng và giúp kích thích tiêu hóa, ch?ng ?au b?ng, ??y h?i và ch??ng b?ng ? tr? em. Chi?t xu?t cao m?c hoa tr?ng ???c ?ánh giá là ph??ng thu?c t?t nh?t ?? s? d?ng ?i?u tr? b?nh l? amip và tiêu ch?y mãn tính. Nó c?ng là m?t lo?i th?o m?c h?u ích ?? ?i?u tr? các v?n ?? liên quan ??n ru?t khác ? tr? nh?. Nó c?ng ???c s? d?ng ?? tiêu di?t giun kim có h?i và giun ??a có trong ru?t.

- Nó giúp kích thích h? th?ng mi?n d?ch và cung c?p s?c m?nh cho các t? bào c? th?. Nó ho?t ??ng nh? m?t tác nhân tr? hóa t?t nh?t cho các t? bào c? th? giúp s?a ch?a các t? bào b? h? h?ng.

- Ch?t ch?ng oxy hóa t? nhiên có trong cao m?c hoa tr?ng giúp ch?ng l?i các b?nh nhi?m trùng và các g?c t? do khác nhau. Nó là th?o d??c r?t h?u ích ?? ?i?u tr? nhi?m trùng ???ng ti?t ni?u. B?t d??c li?u ???c ?i?u ch? t? v? cây m?c hoa tr?ng có th? ?i?u tr? ???c mùi hôi mi?ng, ch?y máu và s?ng n??u và c?ng ch?a các v?n ?? nha khoa khác.

- ?ây c?ng là m?t lo?i th?o d??c có l?i ?? ?i?u tr? s?t và c?ng giúp làm gi?m các tri?u ch?ng s?t nh? ?? m? hôi l?nh, khát n??c quá m??c, run r?y và c?m giác nóng rát.

- S? d?ng th??ng xuyên nguyên li?u d??c ph?m cây m?c hoa tr?ng này giúp cung c?p s?c m?nh cho c? th?. Nó giúp kh?c ph?c ?i?m y?u chung và c?ng cung c?p n?ng l??ng cho các t? bào c? th?.

- Nó c?ng là m?t lo?i th?a m?c r?t hi?u qu? cho nh?ng ng??i m?c b?nh s?i. Nó ???c s? d?ng ?? ?i?u tr? s?i th?n và c?ng t?t ?? ch?ng l?i các b?nh nhi?m trùng khác liên quan ??n h? th?ng thi?t y?u này c?a c? th?. ??ng th?i chi?t xu?t cao m?c hoa tr?ng c?ng ???c ch? ra là giúp b?o v? th?n c?a chúng ta kh?i tác ??ng c?a các vi sinh v?t gây h?i và s?i th?n. Ngoài ra nó c?ng ???c báo cáo là m?t ph??ng thu?c tuy?t v?i giúp làm gi?m các v?n ?? v? h?u môn, tr?c tràng.

- Nó giúp bài ti?t ??m và t?c ngh?n ???ng hô h?p. Nó giúp gi?m viêm ???ng hô h?p và c?ng t?t cho nh?ng ng??i b? ho mãn tính và hen suy?n.

- Vi?c s? d?ng th??ng xuyên lo?i th?o d??c này giúp làm gi?m viêm và s?ng m?ch máu trong và nó giúp ?i?u tr? c?c ?au và ch?y máu.

- Chi?t xu?t dung d?ch n??c, ether d?u m? và methanolic c?a h?t m?c hoa tr?ng ???c bi?t là có ho?t tính ch?ng t?ng ???ng huy?t và ch?ng t?ng lipid máu v?i li?u 250 mg/kg tr?ng l??ng c? th? ? chu?t. Tác d?ng c?a chi?t xu?t hydromethanolic c?a m?c hoa tr?ng ??i v?i ho?t ??ng alpha-glycosidase ? chu?t n?p tinh b?t ?ã ???c nghiên c?u trong ?ó chi?t xu?t th? hi?n s? ?c ch? ho?t ??ng alpha glycosidase, do ?ó làm gi?m s? h?p th? carbohydrate t? ru?t, t? ?ó ng?n ch?n s? h?p th? carbohydrate t? ru?t t?ng ???ng huy?t t??ng ???ng v?i acarbose. Ngoài h?t, chi?t xu?t etanolic c?a lá m?c hoa tr?ng còn có ??c tính tr? ?ái tháo ???ng khi dùng trong 21 ngày liên ti?p ? chu?t b? ti?u ???ng (b?nh ti?u ???ng gây ra v?i 100mg/kg tr?ng l??ng c? th?.

- Các nghiên c?u c?ng báo cáo v? l?i ích c?a nguyên li?u d??c ph?m t? m?c hoa tr?ng trong vi?c ch?ng t?ng lipid máu, có th? có l?i cho vi?c ?i?u tr? b?nh b?ch c?u.
(Xem thêm: Kênh thông tin chia s? l?i ích s?c kh?e c?a cây thu?c quý, chi?t xu?t d??c li?u ?i?u ch? hoàn toàn t? cây thu?c thiên nhiên, nguyên li?u công ngh? sinh h?c, nguyên li?u th?c ph?m ch?c n?ng, nguyên li?u d??c ph?m thiên nhiên t?ng c??ng s?c kh?e và ph?c v? ?i?u tr? b?nh t?i nhà, t? v?n chia s? nhi?t tình :
nguyen lieu tpcn ,
cao duoc lieu ,
nguyen lieu duoc ,
gia cong thuc pham chuc nang ,
gia cong duoc lieu ,
gia cong my pham ,
gia cong men vi sinh ,
cao dinh lang ,
cao moc hoa trang ,
cao diep ha chau ,
cao diep ca ,
cao atiso ,
rotundin ,
nau cao duoc lieu .
http://vietherbal.com/ ;
https://sites.google.com/site/caythuoctrongthiennhien/ ;
https://medicalnewshot.blogspot.com/ ;
http://novaco.over-blog.com/ )

Công d?ng và li?u dùng cao m?c hoa tr?ng

M?c hoa tr?ng th??ng ???c dùng d??i d?ng cao l?ng ho?c cao khô, b?t d??c li?u. H?t và v? ???c dùng làm thu?c ch?a l? amip. B?t v? ngày u?ng 10g

Cao khô/ b?t m?c hoa tr?ng ngày u?ng 3 -6g
Cao l?ng ½ ngày u?ng 1 -3g
Ngoài ra nó c?ng ???c dùng d??i d?ng c?n h?t 1/5 ngày u?ng 2 -6g
B?o qu?n cao m?c hoa tr?ng nh? th? nào?

?? n?i khô ráo, thoáng mát, tránh m?c m?t, tránh ánh n?ng m?t tr?i.

Cao m?c hoa tr?ng có an toàn không?

Các nghiên c?u ??c tính c?p tính v? chi?t xu?t cao m?c hoa tr?ng ?ã báo cáo r?ng d??c li?u này an toàn v?i li?u 2000mg.kg tr?ng l??ng c? th?. Tuy nhiên n?u dùng trên 3000mg/kg tr?ng l??ng c? th? trong 28 ngày liên ti?p có th? gây t?ng ???ng huy?t. N?u s? d?ng liên ti?p trong 3 tháng có th? gây ??c cho gan. Do ?ó, nên tránh s? d?ng quá li?u và kéo dài ?? tránh ?nh h??ng ??n gan.

Nh? giá tr? d??c tính cao nên cao m?c hoa tr?ng có giá tr? xu?t kh?u l?n. Nó th??ng ???c xu?t kh?u ?i các n??c Hoa K?, Canada, Singapore và ?n ??…T?i Vi?t Nam b?n c?ng có th? d? dàng tìm th?y d??c li?u này v?i giá thành c?nh tranh t?i các c?a hàng thu?c ?ông y ho?c các ??n v? kinh doanh nguyên li?u d??c, cao d??c li?u nh? novaco.

Ngoài cao d??c li?u m?c hoa tr?ng, Công ty CP DP Novaco còn cung c?p Ho?t ch?t t? thiên nhiên, các Nguyên li?u d??c ph?m, D??c li?u d?ng cao, Nguyên li?u th?c ph?m ch?c n?ng, M? ph?m và Tinh ch?t t? thiên nhiên khác.

Tham khao nguon cac cay thuoc thien nhien khac:
http://novaco.vn/vi-sao-benh-tim-mach-la-nguy-hiem-nhat-voi-suc-khoe-cua-ban-d409.html
http://novaco.vn/ly-do-bo-hut-thuoc-neu-ban-bi-ung-thu-d408.html
http://novaco.vn/10-cach-phong-ngua-nguy-co-dot-quy-hieu-qua-d407.html
http://novaco.vn/9-bi-quyet-chua-viem-khop-dang-thap-bang-thao-duoc-d406.html
http://novaco.vn/20-thuc-pham-hang-dau-giau-vitamin-c-d405.html
http://novaco.vn/cac-phuong-phap-dieu-tri-bang-thao-duoc-cho-benh-viem-mui-di-ung-d404.html
http://novaco.vn/15-phuong-phap-dieu-tri-bang-thao-duoc-tu-nhien-hang-dau-cho-benh-ung-thu-d403.html
http://novaco.vn/cac-phuong-phap-tri-dau-viem-hong-hieu-qua-d402.html
http://novaco.vn/phuong-phap-dieu-tri-ung-thu-phoi-o-nam-gioi-d401.html
http://novaco.vn/dieu-tri-ung-thu-phoi-o-phu-nu-d400.html
http://novaco.vn/cac-giai-doan-dieu-tri-ung-thu-vu-d399.html
http://novaco.vn/thu-nghiem-vac-xin-ung-thu-hieu-qua-tren-dong-vat-d398.html
http://novaco.vn/luu-y-khi-dung-steroid-giam-dau-giam-viem-cho-co-the-d397.html
http://novaco.vn/lieu-phap-nam-co-hieu-qua-trong-dieu-tri-tram-cam-d396.html
http://novaco.vn/mot-so-thuc-pham-danh-cho-benh-tieu-duong-d395.html
http://novaco.vn/dia-dinh-co-loi-ich-dinh-duong-va-loi-ich-suc-khoe-gi-d394.html
http://novaco.vn/nhung-gia-tri-dinh-duong-tuyet-voi-cua-can-tay-d393.html
http://novaco.vn/phuong-phap-giam-dau-nhuc-xuong-khop-tu-nhien-d392.html
http://novaco.vn/mot-so-cong-dung-cua-cay-rau-diep-ban-nen-biet-d391.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-noi-troi-cua-re-cay-bo-cong-anh-d390.html
http://novaco.vn/qua-me-rung-co-nhung-loi-ich-suc-khoe-gi-d389.html
http://novaco.vn/12-tac-dung-noi-bat-cua-ngo-co-the-ban-chua-biet-d388.html
http://novaco.vn/nhan-sam-han-quoc-co-loi-ich-suc-khoe-noi-bat-gi-d387.html
http://novaco.vn/cay-day-thia-canh-co-nhung-loi-ich-suc-khoe-gi-d386.html
http://novaco.vn/tim-hieu-mot-so-loi-ich-suc-khoe-noi-bat-nhat-cua-cay-rau-ma-d385.html
http://novaco.vn/nhung-loi-ich-suc-khoe-noi-troi-cua-diep-ha-chau-d384.html
http://novaco.vn/nhung-thuc-pham-hang-dau-giau-chat-so-tan-rat-tot-cho-suc-khoe-ban-d383.html
http://novaco.vn/nhung-loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-cay-huyet-dang-d382.html
http://novaco.vn/cao-duoc-lieu/
http://novaco.vn/nguon-dinh-duong-tuyet-voi-tu-yen-mach-co-the-ban-chua-biet-d381.html
http://novaco.vn/cach-su-dung-bot-nhan-sam-an-do-de-co-suc-khoe-tot-nhat-d380.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-tao-xoan-d379.html
http://novaco.vn/su-that-ve-nguon-dinh-duong-tuyet-dieu-cua-rong-bien-d378.html

http://novaco.vn/nhung-cong-dung-chua-benh-tuyet-voi-cua-cay-moc-hoa-trang-d377.html
http://novaco.vn/tim-hieu-mot-so-tac-dung-noi-troi-cua-la-thuong-xuan-d376.html
http://novaco.vn/mot-so-loi-ich-suc-khoe-cua-sam-to-nu-d375.html
http://novaco.vn/mot-so-loi-ich-suc-khoe-noi-troi-cua-hat-can-tay-d374.html
http://novaco.vn/cac-phuong-phap-dieu-tri-benh-gut-tai-nha-d373.html
http://novaco.vn/tim-hieu-ve-nhung-loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-cay-hoi-d372.html
http://novaco.vn/tim-hieu-loi-ich-suc-khoe-cua-huong-nhu-tia-d371.html
http://novaco.vn/phuong-phap-giam-can-nhanh-voi-chi-3-buoc-don-gian-d370.html
http://novaco.vn/mot-so-thuc-pham-chong-viem-nhiem-tuyet-voi-ban-nen-biet-d369.html
http://novaco.vn/mot-so-loai-qua-la-thuc-pham-tot-nhat-ban-nen-an-d368.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-co-duoi-ngua-d367.html
http://novaco.vn/cac-bien-phap-thao-duoc-cho-benh-da-xo-cung-d366.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-hat-nho-d365.html
http://novaco.vn/9-loi-ich-suc-khoe-tuyet-dieu-cua-qua-son-tra-d364.html
http://novaco.vn/tim-hieu-loi-ich-suc-khoe-cua-cay-cuc-arnica-d363.html
http://novaco.vn/kham-pha-loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-cay-moc-huong-d362.html
http://novaco.vn/cung-kham-pha-loi-ich-kinh-dien-cua-cay-thuoc-dien-ho-sach-d361.html
http://novaco.vn/8-loi-ich-suc-khoe-hang-dau-cua-la-actiso-d360.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-cua-cay-thao-moc-huong-d359.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-cua-hoa-cuc-la-ma-d358.html
http://novaco.vn/6-chat-dinh-duong-thiet-yeu-cua-co-the-ban-d357.html
http://novaco.vn/cac-bien-phap-tu-nhien-tot-nhat-cho-suc-khoe-tim-mach-d356.html
http://novaco.vn/nhung-loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-cay-hung-que-d355.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-cua-cay-dang-sam-bac-d354.html
http://novaco.vn/mot-so-thuc-pham-giam-can-tuyet-voi-ban-nen-biet-d353.html
http://novaco.vn/cac-loai-thao-moc-cuc-tot-cho-suc-khoe-d352.html
http://novaco.vn/nhung-lieu-phap-thao-duoc-co-the-danh-bai-ung-thu-d351.html
http://novaco.vn/7-thuc-pham-can-co-trong-che-do-an-uong-cua-ban-d350.html
http://novaco.vn/che-do-an-uong-truong-tho-la-gi-d349.html
http://novaco.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-thuc-pham-chong-viem-d348.html
http://novaco.vn/nhung-loi-ich-cua-tao-ban-len-biet-d347.html
http://novaco.vn/cach-phong-ngua-va-chua-tri-tai-mui-hong-cuc-don-gian-d346.html

http://novaco.vn/cac-thuc-pham-giau-dinh-duong-ban-len-biet-d345.html
http://novaco.vn/ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-trong-san-xuat-thuc-pham-chuc-nang-d344.html
http://novaco.vn/nguyen-nhan-va-cac-nguy-co-cua-benh-tim-d343.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-glucosamine-ban-nen-biet-d342.html
http://novaco.vn/gioi-thieu-ve-lieu-phap-thay-the-testosterone-d341.html
http://novaco.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-ung-thu-phoi-d340.html
http://novaco.vn/danh-gia-tac-dung-khi-bo-sung-omega-3-d339.html
http://novaco.vn/trieu-chung-cua-benh-tim-d338.html
http://novaco.vn/15-thuc-pham-tang-cuong-he-mien-dich-cho-mua-cum-d337.html
http://novaco.vn/viem-khop-co-phai-la-truyen-nhiem-khong-d336.html
http://novaco.vn/trieu-chung-viem-khop-dang-thap-d335.html
http://novaco.vn/cac-buoc-don-gian-de-tang-tuoi-tho-cua-ban-d334.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-cay-hoang-ky-d333.html
http://novaco.vn/phuong-phap-duong-am-lan-da-kho-vao-mua-dong-d332.html
http://novaco.vn/vi-sao-viet-quat-co-tac-dung-tuyet-voi-cho-suc-khoe-d331.html
http://novaco.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-xa-tri-d330.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-berberine-d329.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-tra-xanh-d328.html
http://novaco.vn/phuong-phap-chua-tri-khoi-tinh-trang-kho-mat-mot-cach-tu-nhien-d327.html
http://novaco.vn/10-loi-ich-suc-khoe-cua-ca-gai-leo-d326.html
http://novaco.vn/cac-bien-phap-tu-nhien-cho-u-xo-d325.html
http://novaco.vn/loi-ich-suc-khoe-cua-cay-bien-suc-d324.html
http://novaco.vn/viem-dai-trang-ben-trai-la-gi-cach-chua-tri-the-nao-d323.html
http://novaco.vn/nhung-tac-dung-tuyet-voi-cua-hoa-sen-d322.html
http://novaco.vn/can-sa-la-gi-va-no-co-tac-dong-den-suc-khoe-the-nao-d321.html
http://novaco.vn/roi-loan-an-uong-la-gi-dieu-tri-no-the-nao-d320.html

http://novaco.vn/dang-ky-ho-so-cong-bo-thuc-pham-chuc-nang-d15.html
http://novaco.vn/thu-tuc-cong-bo-my-pham-d197.html
http://novaco.vn/thu-tuc-cong-bo-thuc-pham-d196.html
http://novaco.vn/dang-ky-cong-bo-thuc-pham-nhap-khau-tai-novaco-d195.html
http://novaco.vn/dang-ky-cong-bo-thuc-pham-thuong-d194.html
http://novaco.vn/dang-ky-atvstp-cho-sx-d16.html
http://novaco.vn/dang-ky-bao-ho-ten-cong-ty-ten-san-pham-d18.html
http://novaco.vn/nha-may-thuc-pham-chuc-nang-d190.html

http://vietherbal.com/dich-vu/cao-duoc-lieu-c3n196.html
http://vietherbal.com/dich-vu/nguyen-lieu-duoc-pham-c3n199.html
http://vietherbal.com/dich-vu/nguyen-lieu-thuc-pham-chuc-nang-c3n201.html
http://vietherbal.com/tin-tuc-su-kien/phuong-phap-che-bien-thuc-pham-chuc-nang-c2n205.html

Number of Views: 90

Added On: 14 Jan, 2021


X
Find Your Location

Please Wait....
We are processing your request.